Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

УВОД

Назив  установе: Факултет техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу

Адреса: Светог Саве 65, 32 000 чачак
Web адреса: www.ftn.kg.ac.rs

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Друштвено-хуманистичке науке

Медицинске науке

Техничко-технолошке науке

Уметност

Број студената

Основне академске студије  

900

Мастер академске студије

136

Интегрисане академске студије

150

Специјалистичке академске студије

-

Докторске студије

51

Укупан број студената

1237

                  


Наставно особље у наставничким звањима

Наставник страног језика

Доценти

Ванредни професори

Редовни професори

Професор емеритус

У сталном радном односу

2

12

13

19

1

У допунском радном односу

6

5

12

Укупан број

2

18

18

31

1

Наставно особље у истраживачким звањима

Научни сарадници

Виши научни сарадници

У сталном радном односу

-

-

У допунском радном односу

1

3

Укупан број

1

3

Укупан број наставника

73

Простор, Библиотека

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

884 m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес

220

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

40

Назив студијског програма

Докторске академске студије
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

-

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна или уметничка област

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180 бодова

Назив дипломе

Доктор наука - електротехникa и рачунарство

Дужина студија

3 године

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014

Број студената који студира по овом студијском програму 

8

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

12

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу
број III - 01-750 / 20 од 26. септембра 2013. год.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

2009

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs

Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских академских студија

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских академских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.


Компетенцију Факултета техничких наука у Чачку (ФТН Чачак) за квалитетну реализацију студијског програма докторских академских студија Електротехничко и рачунарско инжењерство дају следећи показатељи:

1.    Факултет има усвојен Програм научноистраживачког рада и Програм научноистраживачког рада – кадровске перспективе за период 2011-2015. Факултет је редовно спроводио акредитацију научноистраживачке организације (НИО) и то 2007. год и 2011. год. (Одлука Министарства просвете и науке Републике Србије број: 021-01-17/11 од 14. 06. 2011. год.).

2.    (а) На ФТН у Чачку од оснивања 1975. год. до данас су одбрањене 63 докторске дисертације и 134 магистарске тезе (из области електротехничких наука 40 докторских дисертација и 47 магистарских теза) а 4251 студент је дипломирао  (од чега је 1571 дипломираних инжењера електротехнике). Наставу студијских програма из области електротехнике тренутно изводи 30 наставника.

(б) Данас се на факултету реализује укупно 26 пројеката ресорног Министарства науке (5 ОИ, 11 ТР, 9 ИИИ и 1 ИН) и 1 међународни пројекат. На овим пројектима је ангажовано 36 наставника (1 професор емеритус, 16 редовних професора, 10 ванредних професора, 9 доцената), што представља око три четвртине од укупног броја (47) наставника на факултету.

(в) У последњих 10 година (2003-2012) публиковано је 279 радова (395 ауторства) у часописима са SCI листе (преко 8 ауторства по наставнику); 52 рада је категорије М21.

У последњих 5 година (2008-2012) публиковано је 212 радова у часописима са SCI листе (око 5 радова по наставнику) при чему је око 20% радова из категорије М21 – 43 рада.

(г) ФТН Чачак има интензивну националну и међународну научну и стручну сарадњу, што се може видети из документованих уговора о сарадњи.

Као резултат дугогодишње плодне научне сарадње (а ради што квалитетнијег извођење наставе на докторским студијама) ангажовани су еминентни професори са државних универзитета и научни радници са изузетних института у Србији.

ФТН Чачак уз сталну финансијску подршку ресорног Министарства за науку већ десет година издаје Serbian Journal of Electrical Engineering http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/, научни часопис из области електротехничких наука, који има највиши ранг (М24) међу националним часописима; очекује се да часопис ускоро добије позицију на SCI листи.

ФТН Чачак је успешни организатор и суорганизатор више међународних и националних научних скупова из области електротехничких наука, као што су ETRAN, FITEM ...

3.    Међу наставницима у сталном радном односу је 6 наставника који су били ментори за 20 докторских дисертација (на студијском програму је укупно 11 ментора).

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4.  Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекате

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7.      Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

Евиденција:

Програм научноистраживачког рада - Прилог П.1,

Решење о акредитацији научноистраживачке организације - Прилог П.2.

90.0 KB
894.5 KB
251.5 KB
29.5 KB
117.5 KB
29.5 KB
76.5 KB
82.0 KB
73.0 KB
1.08 MB
37.0 KB
507.0 KB
30.5 KB
33.5 KB
84.5 KB
97.5 KB
36.0 KB
60.0 KB