Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

УВОД

Назив  установе: Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу

Адреса: Светог Саве 65, 32 000 чачак
Web адреса: www.ftn.kg.ac.rs

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Број студената

Основне академске студије  

900

Мастер академске студије

136

Интегрисане академске студије

150

Специјалистичке академске студије

-

Докторске студије

17

Укупан број студената

1363

Наставно особље у наставничким звањима

Наставник страног језика

Доценти

Ванредни професори

Редовни професори

Професор емеритус

У сталном радном односу

2

15

14

20

1

У допунском радном односу

6

4

16

Укупан број

2

21

18

36

1

Наставно особље у истраживачким звањима

Научни сарадници

Виши научни сарадници

У сталном радном односу

-

-

У допунском радном односу

1

3

Укупан број

1

3

Укупан број наставника

82

Простор, Библиотека

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

884m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес

660

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

40


Назив студијског програма

Докторске студије
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

-

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Факултет техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна или уметничка област

 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180 бодова

Назив дипломе

Доктор наука – индустријско инжењерство/ инжењерски менаџмент

Дужина студија

3 године

Година у којој је започела реализација студијског програма

-

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2016.

Број студената који студира по овом студијском програму 

-

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

5

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку, бр. 6-433/4 од 09.03.2016. године.
Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу, бр. од 31.03.2016. године.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

-

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.ftn.kg.ac.rs

Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских академских студија

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских академских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.


Компетенцију Факултета техничких наука у Чачку (ФТН Чачак) за квалитетну реализацију студијског програма докторских студија Инжењерски менаџмент дају следећи показатељи:

1. Факултет има усвојен Програм научноистраживачког рада и Програм научноистраживачког рада – кадровске перспективе за период 2015-2018. Факултет је редовно спроводио акредитацију научноистраживачке организације (НИО) и то 2007., 2011. и 2015.  год. (Одлука Министарства просвете и науке Републике Србије број: 660-01-00012/12 од 24. 11. 2015. год.).

2. (а) На ФТН-у Чачак од оснивања 1975. год. до данас је одбрањено 70 докторских дисертација и 136 магистарских теза. У претходном петогодишњем периоду на ФТН-у Чачак мастер студије је завршило укупно 230 студената, а одбрањено је укупно 19 дисертација. У области инжењерског менаџмента мастер студије је завршило укупно 93 студената, а одбрањено је 5 дисертација.

(б) Данас се на Факултету реализује укупно 26 пројеката ресорног Министарства науке (6 Ф, 11 ТР И 9 ИИИ) и 7 међународних пројеката. На овим пројектима је ангажовано 37 наставника (1 професор емеритус, 14 редовних професора, 6 ванредних професора, 16 доцената), што представља око три четвртине од укупног броја (52) наставника на факултету.

(в) У последњих 10 година (2006-2015) публиковано је 352 рада у часописима са SCI листе (oко 7 радова по наставнику); 72 рада је категорије М21.
У последњих 5 година (2011-2015) публиковано је 246 рaдова у часописима са SCI листе (око 5 радова по наставнику) при чему је око 17% радова из категорије М21 – 42 рада.

(г) ФТН Чачак има интензивну националну и међународну научну и стручну сарадњу, што се може видети из документованих уговора о сарадњи.

3. Високошколска установа има наставнике ангажоване са пуним радним временом који су били ментори у изради доктората. Од укупног броја наставника са пуним радним временом, ангажованих на овом студијском програму, 8 наставника су били ментори у изради 11 докторских дисертација (на студијском програму је укупно 4 ментора).

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету
Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи
Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекате
Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години
Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује
Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

Евиденција:

Програм научноистраживачког рада - Прилог П.1,

Решење о акредитацији научноистраживачке организације - Прилог П.2.

77.5 KB
30.5 KB
44.0 KB
536.0 KB
131.5 KB
30.0 KB
74.5 KB
30.0 KB
107.0 KB
82.0 KB
90.5 KB
1.03 MB
38.5 KB
185.5 KB
30.5 KB
35.0 KB
96.0 KB
110.0 KB
37.0 KB
64.0 KB
42.5 KB