Милица Стојковић

Др Милица Стојковић
Асистент
Научна област: Психолошке и педагошке науке
Катедра за педагошко-техничке науке

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-713

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 231

 milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

Основни биографски подаци

 • Датум и место рођења: 23. јул 1986. године, Горњи Милановац (девојачко презиме Вучетић)  
 • Место пребивалишта: Горњи Милановац.

Подаци о образовању 

Основно и средње образовање:

 • 2001: Основна школа "Таковски партизански батаљон", Горњи Милановац (сада ОШ "Краљ Александар I"), добитник Вукове дипломе, проглашена за ђака генерације.
 • 2005: Гимназија ,,Таковски устанак”, Горњи Милановац, добитник Вукове дипломе.

Високо образовање:

 • 2005 - 2010: Основне академске студије завршене на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за психологију (звање: дипломирани психолог, дипломски рад "Стратегије решавања конфликта у пријатељским и вршњачким односима на адолесцентном узрасту" одбрањен 21.6.2010. године).
 • 2012 - актуелно: Докторске академске студије, тренутно студент докторских студија психологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду (одобрена тема докторске дисертације: "Развој професионалног идентитета нставника").

 

Eдукације из психотерапије и саветовања:

 • Студент гешталт психотерапије на Европски акредитованом институту за образовање из психотерапије - Гешталт студио Београд (напредни ниво);
 • Завршен уводни курс из психотерапијског правца Психологија личних конструката, Београд, 2008/2009.

Остале едукације:

 • Уводни и напредни курс обуке за коришћење програма за квалитативну обраду података MAXQDA (19/20.01.2013. i 16/17.10.2015. године);
 • Радионица „Експериментални интеракциони дизајн: од идеја до тестирања прототипа“ у трајању од 8 тренинг сати, Универзитет у Талину, Естонија (17.08.2014. године);
 • Учесник следећих програма стручног усавршавања акредитовани од стране Министарства просвете и науке: „Маркетинг и маркетиншка култура у образовно-васпитним установама“, у трајању од 8 сати (15.01.2012.године) и „Подршка ментору и приправнику у програму увођења у посао“, у трајању од 16 сати (26. 11, 24.12. 2011. године).

Радно искуство

 • 2007 - 2009: Студент демонстратор на предметима Увод у психологију образовања и Мултикултурано образовање код наставника др Данијеле Петровић, доцента, на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду.
 • мај 2011 - март 2012: Предшколска установа „Сунце“ у Горњем Милановцу, радно место: психолог (стручни сарадник).
 • октобар 2011 - јануар 2012: хонорарни ангажман на Техничком факултету у Чачку као подршка реализацији вежби из предмета Комуникологија и Психологија код наставника проф. др Драгане Бјекић.
 • април 2012: Асистент за ужу научну област Психолошке и педагошке науке на Факултету техничких науча у Чачку.


Остала ангажовања:

 • члан Управног одбора „Волонтерског центра Горњи Милановац“ и ангажована у промовисању идеја волонтирања и непосредном волонтерском раду 8од јуна 2011. године);
 • волонтер стручни сарадник - тренер у Кошаркашком клубу "Икар" из Горњег Милановца у рада са децом са тешкоћама у развоју (од 2010. године)

Истраживачко искуство:  

 • укључена у реализацију појединих истраживачких активности научно-истраживачких пројеката које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2014): „Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције“ ОИ 179018 (Филозофски факултет у Београду) и „Настава и учење – стање, проблеми и перспективе“ ОИ 179026 (Учитељски факултет у Ужицу).

Публикације

Радови у часописима:

 1. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2011). Специфичне сметње у учењу (дислексија, дисграфија и дискалкулија) на предшколском узрасту. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 299-312, (УДК 376.1-056.36.053.4:616.89-008.434/.435), ISBN 1450-6718  (M52)
 2. Петровић, Д. и Вучетић, М. (2012).  Вр­ста кон­фликта, тип од­носа и пре­фе­риране страте­гије ре­шавања су­коба: Им­пликације за програме кон­структивног решавања су­коба. Зборник радова Института за Педагошка истраживања, 44(1), стр.163-179 (М24).
 3. Петровић, Д. и Вучетић, М.  (2012) Age and Gender Differences in Conflict Resolution Strategies in Hypothetical Conflict Situations with Friends and Peers. Психолошка истраживања, Vol. XV (1).,51-68, доступно на http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Psiholoska%20istrazivanja/XV_1/
 4. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2012). Откривање деце са специфичним сметњама учења (дислексија, дисграфија и дискалкулија) у основној школи. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 15 (14), стр.295-310. (М52)
 5. Обрадовић, С., Златић, Л. и Вучетић, М. (2013). Улога школе у откривању деце са специфичним сметњама у учењу (дислексија, дисграфија и дискалкулија). Учитељ, 31 (3), стр. 338-354.
 6. Bjekić, D., Vučetić, M. & Zlatić, L. (2014). Teacher Work Motivation Context of In-service Education Changes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 557-562, доступно на http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814002584
 7. Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M. (2014). E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities. Procedia – Social and Behavioral Sciences 128(2014), 128-133. dostupno na http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428  (M24)
 8. Кузмановић, Б. и Вучетић, М. (2015). Саморегулација учења из перспективе ученика и њена повезаност са школским успехом. Настава и васпитање, 64(2), 269-283. (М 24)

Радови излагани на научним конференцијама и стручним скуповима штампани у изводу

 1. Petrović, D. and Vučetić, M. (2011). Conflict resolution strategies in peer and friendship relations in adolescence, Scientific conference “20th Ramiro and Zoran Bujas Days”, Zagreb, April 7-9, 2011, Book of abstracts, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko psihološko društvo, 151, ISBN 978-953-175-391-3. (M64)
 2. Вучетић, М. (2011). Заступљеност тема стваралаштва у програмима стручног усавршавања за област предшколског васпитања и образовања, међународна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“, Београд, 25-26. новембар 2011. године, Књига резимеа „Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом образовању“, Београд: Институт за педагошка истраживања, 57. (М34)
 3. Вучетић, М. и Бјекић, Д. (2012). Е-настава као технологија усавршавања и профеисоналног деловања наставника, VIII конференција "Дани примењене психологије", 28-29. септембар 2012, Ниш, у: Видановић, С., Хедрих, В. и Ранђеловић, К. (ур.). Књига резимеа, Ниш: Филозофски факултет, 135. (М64)
 4. Bjekić, D., Vučetić, M., & Zlatić, L. (2013). Teacher work motivation in the context of in-service education changes, 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome, Italy, 5-8. February 2013, Programme Book, CD Book of Abstracts, (M34)
 5. Bjekíc, D., Zlatic, L. & Vucetic, M. (2013). Effects of Verbal Intelligence and Interaction Involvement on Students-Teachers Rеsults in Pre-Service Education, 13th European Congress on Psychology, Stocholm, Sweden, 9-12 July 2013, pp. 97.
 6. Петровић, Д. и Вучетић, М. (2013).  Psychometric properties of the Serbian version of The Multicultural Personality Questionnaire (MPQ), Proceedings of the IAIE Conference, September 17-21, Zagreb.
 7. Вучетић, М. (2013). Могућности стручног усавршавања наставника за рад са даровитим ученицима, 9. научна конференција са међународним учешћем "Дани примењене психологије 2013", 27-28. 9. 2013, Филозофски факултет у Нишу, у: Стојиљковић, С. и Ђигић, Г. (ур.): Књига резимеа, Ниш: Филозофски факултет. (М64)
 8. Zlatić, L., Bojović, M. & Vučetić, M (2014). Teacher Communication Competence: From Initial Education towards Continuous Professional Development. Book of Abstracts of Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”, Zagreb, Book of Abstracts, pp. 29-30. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf
 9. Vučetić, M. (2014). State of Research on “Bridging the Gap” between Initial Teacher Education and Induction - A Literature Review of Studies Published in the Last Decade. Book of Abstracts of Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”, Zagreb, Book of Abstracts, pp. 27. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf
 10. Bjekić, D., Vučetić, M., Kuzmanović, B., & Zlatić, L. (2015). The role of teacher-mentor for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th International Conference "Days of Applied Psychology", 25-26. september 2015, Nis: Filozofski fakultet.
 11. Stojković, M., Bjekić, D. & Kuzmanović, B. (2016). University curricula for Initial Teacher Education in Serbia. Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2016 Conference “Teacher Education from a Global Perspective”, Malta: 19-21 May 2016.

Радови излагани на научним конференцијама и стручним скуповима штампани у целини

 1. Бјекић, Д., Златић, Л. и Вучетић, М. (2011). Статус психолошких фактора успешног учења у педагошкој психологији као научној и наставној дисциплини, у: Шпијуновић, К., Маринковић, С. и Кундачина, М. (ур.). Настава и учење – стање и проблеми, (тематска монографија) Ужице: Учитељски факултет, 209-224. (М63/М45)
 2.  Бјекић, Д., Алексић, В. и Вучетић, М. (2012). Дводимензионални модел Блумове таксономије у настави ТИО, 4. конференција са међународним учешће, "Техника и информатика у образовању", 1-3. јуна 2012. године, Чачак: Технички факултет, Зборник радова 1, Чачак: Технички факултет, 69-75. ISBN 978-86-7776-138-7, доступно на http://www.ftn.kg.ac.rs/tio2012/radovi.html (М63)
 3. Обрадовић, С., Вучетић, М. (2012). Специфичне сметње у учењу у савладавању техничко-информатичких предмета, 4. конференција са међународним учешће, "Техника и информатика у образовању", 1-3. јуна 2012. године, Чачак: Технички факултет, Зборник радова 1, Чачак: Техникки факултет, 69-75. ISBN 978-86-7776-138-7, доступно на http://www.ftn.kg.ac.rs/tio2012/radovi.html  (М63)
 4. Бјекић, Д., Обрадовић, С. & Вучетић, М. (2012). Students With Disabilities in e-Environment: Psychological View, 3rd eLearning Conference, September 27-28, 2012, Belgrade, Proceedings, Belgrade: Metropolitan University, 150-155.  (M33)
 5. Бјекић, Д., Вучетић, М. и Златић, Л. (2012). Исходи образовања наставника према дводимензионалном моделу таксономије Блумових сарадника, у: Маринковић, С. (ур.). Настава и учење - циљеви, стандарди, исходи - тематски зборник радова (Научна конференција "Настава и учење", Ужице, 9. 11. 2012), 147-164, Ужице: Учитељски факултет. (M45)
 6. Бјекић, Д.Златић, Л. и Вучетић, М. (2013). Ка стандардима професионалног деловања наставника, У: Николић, Р., Кундачина, М. и Николић, В. (ур.). Настава и учење - квалитет васпитно-образовног процеса - тематски зборник (Међународна научна конференција "Настава и учење - квалитет васпитно-образовног процеса), (163-174), Ужице: Учитељски факултет.
 7. Обрадовић, С. & Вучетић, М. (2014). ИКТ у инклузивном образовању, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак), у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, 456-461, Чачак: Факултет техничких наука.
 8. Златић, Л., Маринковић, С. & Вучетић, М. (2014). Значај подршке наставницима у периоду приправништва у контексту доживотног учења, 5. конференција "Техника и информатика у образовању 2014", 30-31. мај 2014, Чачак, у: Милићевић, И. (ур.). Зборник радова, 442-449, Чачак: Факултет техничких наука.
 9. Stojković, M. &  Ghirardelli, Е. (2016). Comparative analysis of engineering study programs at two universities in Italy and Serbia.  Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016,. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 355-360). Čačak: Faculty of Technical Sciences. 
 10. Bjekić, D., Stojković, M., & Kuzmanović, B. (2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. Sixth International Conference "Technics and Informatics in Education - TIO2016", May 28-29, 2016, Čačak: Faculty of Technical Sciences. In I. Milićević (ed.). Proceedings TIO 2016 (pp. 344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences.

Приручник за педагошки и тренерски рад:

 1. Бегенишић, П., Вучетић, М. и Топаловић, А. (2011). Методика тренирања деце са посебним потребама у Кошаркашком клубу „Икар“, Горњи Милановац: Кошаркашки клуб Икар, стр. 171, ISBN 978-86-914215-0-2, COBISS.SR-ID 187594252