Милош Божић

Милош Божић
Асистент
Научна област: Аутоматика техничких система
Катедра за мехатронику

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-769

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: lab.el.maš

 milos.bozic@ftn.kg.ac.rs

Предмети

Електричне машине 1
Лабораторијске вежбе из електричних машина 1 и 2
Виртуелна инструментација
Програмирање PLC-а
Аутоматске производне линије
Реинжењеринг технолошких система

Основни биографски подаци

Рођен у Чачку 01.12.1983. године. Студије електротехнике – смер индустријска електроенергетика на Техничком факултету у Чачку завршио 2009. године. Након завршеник студија се запослио на Факултету техничких наука у Чачку као сарадник на катедри за енергетику, а затим као асистент на катедри за мехатронику. Студент докторских студија на Електронском факултету у Нишу Управљање системима.

Списак научних и стручних радова

Научни часописи међународног значаја

 1. Stojanovic, D., Bjekić, M., Rosić, M. & Božić, M., “Analysis of Mitigation Techniques for Bearing Currents in PWM Inverter Drives”, Metalurgia International, XVII(7), 130-139, 2012. ISSN 1582-2214
 2. Bjekić, D., Bjekić, M., Božić, M., Rosić, M. & Krneta, R., “Energy Efficient Behaviour and Electricity Consumption in Industrial Companies”, Metalurgia International, XVII(7), 130-139, 2012. ISSN 1582-2214
 3. Koprivica, B., Bozić, M., Rosić, M., Bjekić, M., “Application of Standard and Modified Eh-Star Test Method for Induction Motor Stray Load Losses and Efficiency Measurement”, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, October 2012, 277-391 ISSN 1451-4869

Зборници међународних научних скупова

 1. Bjekic, M.,Bozic, M. Rosic, M., Sucurovic, M., “Remote Experiments: Step Motor Control and Magnetic Field Visualization of Induction Machine”, The 3rd Experiment@International onference exp.at'15, pp 249-254, 2-4 June 2015, University of the Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015 [M33]
 2. Miloš Božić, Marko Rosić, Miroslav Bjekić, Goran Đorđević, “PLATFORM FOR TEACHING FEED FORWARD AND JERK CONTROL”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, UNITECH 2014, 21-22 November 2014, GABROVO, Bulgaria, IV-286-IV-291
 3. Rosić, М., Božić, М., Bjekić, М., Ristić, L., Electrical motor testing station with electromagnetic load emulator: an overview of design, construction and calibration with examples of use, 3rd International Symposium On Environment Friendly Energies And Applications, EFEA 2014, 19 – 21. November, Paris, France, 299 -375
 4. Miloš Božić, Miroslav Božić, Miloš Petković, Vladimir Sibinović, Darko Todorović, Goran S. Đorđević INSTRUMENTATION TREADMILL FOR STUDY OF WHEG's DYNAMIC, XII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Niš, Serbia, November 12th-14th, 2014
 5. Rosić, M., Božić, M., Bjekić, M. “Station for Emulation of Load and Electrical Motors Testing", XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, ICEST 2014, 25-27 June 2014 Niš, Srbija, Vol. 2 pp. 395-398, ISBN 978-86-6125-109-2
 6. Božić, M., Rosić, M., Bjekić M., "Remote control of electromagnetic load emulator for electric motors”, 2014 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV), Polytechnic of Porto (ISEP) in Porto, Portugal from 26-28 February 2014, DOI: 10.1109/REV.2014.6784196, ISBN: 978-1-4799-2024-2, 2014 IEEE
 7. Božić, M., Ćurčić, S., Trifunović, M., “Variable frequency drive motor control via CANopen protocol in laboratory environment”, III International Conference Industrial Engineering and Enviromental Protection, IIZS 2013, 30. October 2013, Zrenjanin, Serbia, Proceedings, pp 200-205
 8. Božić, M., Ćurčić, S., Vitezović, V., “Parallel flying shear”, III International Conference Industrial Engineering and Enviromental Protection, IIZS 2013, 30. October 2013, Zrenjanin, Serbia, Proceedings, pp 206-211
 9. Bjekic, M., Bozic, M., Rosic, M. et al., "Design , Construction , Calibration and Use of A New Type of Electromagnetic Brake", XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, ICEST 2013, 26-29 June 2013 Ohrid, Macedonia,Vol. 2 pp. 727-730
 10. Božić, M., Mitrović, N., Rosić, M., "Realization of flying shear for laboratory experiments",  XLVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, ICEST 2013, 26-29 June 2013 Ohrid, Macedonia,Vol. 2 pp. 847-850
 11. Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., Antic, S., “Energy efficiency of electric pump drive”, International scientific conference UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, pp I1-I8, 151-150. Nov. 2012
 12. Antic, S., Bjekic,M., Bozic, M., Rosic, M., “Motor Rewinding and Effect on Efficiency”, International scientific conference UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, pp I43-I50, 16-17. Nov. 2012
 13. Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B., Bjekić, M., Antić, S., “Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software”, INDEL2012, IX International Symposium Industrial Electronics, November 1-3, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2012
 14. Jugović,. Z., Bjekić, M.,  Slavković, R., Božić, M., Dučić, N. „Development of laboratory prototype of CNC machine with 2D control“, The 7th International Symposium, KOD 2012, Balatonfured, Hungary, pp 395-400, 24-26 May 2012, ISBN 978-86-7892-399-9
 15. Božić M., Todorović D., Đorđević G., Petronijević M., „Udaljeno izvođenje eksperimenta na servo pogonu robotskog sistema“, XI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Jahorina, Republika Srpska, 487 – 490, 21-23. mart 2012, ISBN 978-99938-624-8-2
 16. Bjekic, D., Bjekic, M., Bozic. M., Rosic, M. (2011). “The public relation management in the promotion of electric drive energy efficiency policy”, IEEP 2011, Kopaonik, June 23-26, CD proceedings
 17. Bjekic, M., Stojanovic, D., Bozic, M., Antic, S. “Potentialn electricity saving by using energy efficient electric motors”, International scientific conference UNITECH ’11, Gabrovo, Bulgaria, pp I53-I58, 18-19. Nov. 2011

Националне монографије

 1. Бјекић, М., Стојановић, Д., Миловановић, А., Копривица, Б., Росић, М., Божић, М., Плазинић, М. Антић, С., Бјекић, Д., Крнета, Р., Јефтенић, Б., Штаткић, С., Бебић, М., Ристић. Л., „Енергетска ефикасност електромоторних погона”, Технички факултет Чачак, 2012, ИСБН 978-86-7776-137-0

Национални часописи

 1. Bjekić, D, Bjekić, M., Rosić, M, Božić, M., „Evaluacija inovacija u univerzitetskoj nastavi tehnike: primer nastave električnih mašina i pogona”, Pedagogija, 66 (4), 2011, str. 620-632 [M51]
 2. Božić, М., Koprivica, R., Bošković, N., Veljković, B., Мerno akvizicioni sistem za merenje silе otvaranja plodova poljoprivrednih kultura, XXI Naučni skup PRAVCI RAZVOJA TRAKTORA I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, Novi Sad, Srbija, 2014, Vol.19.No.4.p.98-106, UDK: 629.06, ISSN : 0354-9496 [M52]
 3. Koprivica, R., Božić, M., Bošković, N., Veljković, B., Marković, D.,"Gubici semena u žetvi uljane repice i primena digitalnog senzora brzine radi kvalitetnijeg rada kombajna", Traktori i pogonske mašine, Broj 4, Novi Sad, 2013, str. 69-74, ISSN 0354-9496 [M52]
 4. Božić, M., Rosić, M., Bjekić, M., Antić, S., "Prepreke uvođenju energetski efikasnih elektromotora i njihovo prevazilaženje", Inovacije i razvoj, Bor, 2011, str. 31-46 [M53]

Зборници скупова националног значаја

 1. Rosić, M., Božić, M., Bjekić, M.,  Antić, S., "Edukativni udaljeni eksperiment upravljanja servo kontrolerom“, ETRAN 2015. Zbornik radova 59. Konferencije za ETRAN, Srebrno jezero, 8. do 11. Juna 2015. godine, ISBN 978-86-80509-72-3, str. AU2.2.1-5 [M63]
 2. Antić, S., Božić, M., Bjekić, M., Rosić, M., "Udaljena laboratorijska vežba za demonstraciju strujnog i naponskog upravljanja motorom jednosmerne struje“, ETRAN 2015. Zbornik radova 59. Konferencije za ETRAN, Srebrno jezero, 8. do 11. Juna 2015. godine, ISBN 978-86-80509-72-3, str. AU2.3.1-6 [M63]
 3. Божић М., Бјекић М., Росић М., Концепт џепне лабораторије пример управљања мотором једносмерне струје", 5. Конференција са међународним учешћем, Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Факултет техничких наука, Чачак, стр. 162 - 167, 30-31. мај 2014, UDK: 621.37:004.42, ISBN 978-86-7776-165-3
 4. Лазић А., Росић М., Божић М., Графички кориснички интерфејс за поређење карактеристика директне контроле момента асинхроне машине са дискретним и континуалним напонским векторима", 5. Конференција са међународним учешћем, Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Факултет техничких наука, Чачак, стр. 174 - 181, 30-31. мај 2014, UDK: 621.313.33 :004.42MATLAB, ISBN 978-86-7776-165-3
 5. Стојановић, Д., Божић, М., Утицај несиметрије напона на перформансе асинхроних мотора и фреквентних претварача“, ЕТРАН 2013. Зборник радова 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 2.1, 3-6 јуна 2013
 6. Божић, М., Росић, М., „Развој платформе за испитивање алгоритама управљања моторима наизменичне струје“, ЕТРАН 2013. Зборник радова 57. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 1.7, 3-6 јуна 2013
 7. Росић, М.Бјекић, М., Божић, М., „Моделовање директне контроле момента асинхроног мотора са дискретним напонским векторима у Simulink-у”, ЕТРАН 2012. Зборник радова 56. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 2.3-1-4, 11-14. јуна 2012
 8. Шућуровић, М., Божић, М., Бјекић, М., Росић, М., „Мерење и визуелизација магнетног поља трофазног асинхроног мотора”, ЕТРАН 2012. Зборник радова 56. Конференције за ЕТРАН, Златибор, ЕЕ 2.4-1-4, 11-14. јуна 2012.
 9. Росић, М., Бјекић, М, Божић, М. „Методе импулсно ширинске модулације кроз имплементацију на DSP ТMS320F2812”, 4. интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 200-207, 1-3. јун 2012, ИСБН 978-86-7776-138-7, УДК:004;;621.313/314
 10. Божић М., Наумовић М., „Виртуални осцилоскоп креиран у LabVIEW“, 4. интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 208-213, 1-3. јун 2012, ИСБН 978-86-7776-138-7
 11. Živanić J, Božić M, Obućina M, Merenje nejonizujućeg zračenja u blizini bazne stanice mobilne telefonije, LV konferencija ETRAN-a, Banja Vrućica (Teslić), 6-9. jun 2011
 12. Бјекић М, Божић М, Росић М, Бјекић Д, Евалуација коришћења web странице и лабораторије у настави електричних машина и погона" LV конференција ETRAN-a, Бања Врућица (Теслић), 6-9.јун 2011
 13. Росић М., Божић М., Ашанин Њ., Реализација едукативног лабораторијског модела фреквентног регулатора коришћењем PIC микроконтролера" LV конференција ETRAN-a, Бања Врућица (Теслић), 6-9.јун 2011
 14. Божић М, Бјекић М, Росић М Аквизиција електричних параметара и формирање фазорског дијаграма коришћењем LabVIEW-а" LV конференција ETRAN-a, Бања Врућица (Теслић), 6-9.јун 2011
 15. Росић, М., Божић, М.,Бјекић, М., „Осмофазна Скотова спрега трансформатора: конструкција, визуелизација и примена“ 4. Интернационална конференција Техника и информатика у образовању Чачак, Технички факултет, 3 – 5. јун 2011
 16. Божић М, Росић М, Бјекић М, "Визуелизација поступка синхронизације синхроног генератора на мрежу", 4. Интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Чачак Технички факултет, 3 - 5. јун 2011
 17. Вујичић. М., Божић, М., Бјекић, М. „SCADA систем континуалне регулације нивоа воде коришћењем PLC-а“, 3. Интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 360-365, 7-9. мај 2010, ISBN 978-86-7776-105-9
 18. Божић, М., Бјекић, М., „Едукативни пано аутоматике примењен у електромоторним погонима“, 3. Интернационална конференција Техника и информатика у образовању, Зборник радова,Чачак: Технички факултет, 354-359, 7-9. мај 2010, ISBN 978-86-7776-105-9

Техничка решења

 1. Božić, M., Rosić, M., Bjekić, M., Koprivica, B., "Softver za određivanje stepena iskorišćenja i klase energetske efikasnosti trofaznih asinhronih motora snaga do 7,5 kW", Tehničko rešenje (softver, Tehnički fakultet Čačak, 2012 http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/Softver_za_odredjivanje_stepena_iskoriscenja_AM.pdf  [M85]
 2. Božić, M., Bošković, N., Đorđević, G., Todorović, D., „Sistem pogona za X-ray navigacioni sistem“, Elektronski fakultet Niš, 2012
 3. Југовић, З., Јаковљевић, Ж., Бјекић, М., Божић, М., Росић, М., „Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање“, Техничко решење, Фaкултeт тeхничких нaукa, Чачак, Машински факултет Београд, 2013  http://www.ftn.kg.ac.rs/docs/resenja/Masina_za_navarivanje.pdf [M82]

Учешће на пројектима

Национални пројекти

 1. Истраживач на пројекту ТР 33016 "Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона", носилац пројекта Технички факултет у Чачку, руководилац др Мирослав Бјекић, ванредни проф., пројекат у подручују технолошког развоја, Министарство за науку и технолошки развој, период 2011-2014
 2. Истраживач на пројекту „Пројектовање и развој прототипа четвороосне нумерички управљане машине за наваривање“, носилац пројекта Иновациони центар Машинског факултета у Београду, програм иновационе делатности утврђеном за 2011. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије, број пројекта 451-03-00605/2012-16/25.

Међународни пројекти

 1. Researcher on project: "Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration” supported by The Education, supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), project coordinator Prof. Radojka Krneta, period 2013-2016.