Факултет техничких наука у Чачку -
x
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да прихватате нашу политику приватности. Прихватам
Комплетна документација за студијски програм

Циљ студијског програма је постизање научних компетенција и академских вештина из области инжењерског менаџмента, као и развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере. Програм се базира на истраживањима, чији је циљ оригинални научни резултат, где студенти развијају способност за саопштавање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности. Свршени доктори наука биће оспособљени за сложене послове у високошколским установама, научним институтима, државним и другим јавним предузећима, консултантским установама, индустрији, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим). Програм образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања које је усклађено са савременим правцима развоја научних дисциплина у свету. Исход процеса учења је проширивање и продубљивање знања која су студенти стекли на основним студијама и мастер академским студијама, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја инжењерског менаџмента. Циљ студијског програма је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука. Један од  посебних циљева студијског програма је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоју друштва у целини и заштите животне средине. Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм се негује истраживачки дух, флексибилност мисли, креативност кроз оригинални истраживачки рад, посебно се инсистира на развијању способности за презентацију (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз техничка решења, патенте и научне радове који су обавезни на докторском студијском програму).  Неки од специфичних циљеви који се остварују студијским програмом су:

 • оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у пословно-производном систему, уз коришћење одговарајућих метода и техника.
 • развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;
 • развој научне мисли и стваралаштва у области инжењерског менаџмента;
 • самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;
 • припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству у складу са професионалним стандардима;
 • оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;
 • способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;
 • разумевање и  импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности;
 • оспособити студенте да раде ефикасно, као појединци, и у тиму у мултидисциплинарном окружењу, и развити способност учења током читавог живота
 •  

   

  Компетенција за стицање звања Доктора наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент, између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним часописима са SCI листе, у складу са стандардима акредитације у високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

  4.1 Савладавањем  студијског програма  докторских студија Инжењерски менаџмент студент  стиче опште способности за:

 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Да самостално реализује развој нових технологија и поступака у оквиру инжењерског менаџмента и разуме и користи најсавременија знања из ове области.
 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији. Затим да делују  независно и креативно.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Да комуницира на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата.
 • Да самостално долази до нових, оригиналних научних резултата, и да те научне резултате припреми за публиковање и презентује их на научним конференцијама.
 • Доприносе развоју инжењерског менаџмента и науке уопште.
 • Самостално проналази и анализира релевантну научну литературу и друге информације неопходне за успешан научно-истраживачки рад.
 • Припрема и објављује научне резултате у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству у складу са професионалним стандардима.
 • Стално доприноси развоју знања у оквиру научне дисциплине инжењерски менаџмент и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разуме утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Преноси знања на млађе колеге и студенте,као и презентацију резултата рада стручној јавности.
 • Развија свесност и отвореност према друштву кроз допринос развоју друштва преко знања, компетенција и вештина које је стекао током студија.
 • Способност за самостални рад и рад у интердисциплинарном тиму, уз уважавање различитости и мултикултуралности.
 • Комуницира ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини.
 • 4.2 Предметно-специфичне способности које се стичу савладавањем студијског програма докторских студија  Инжењерски менаџмент су:

 • темељно познавање и разумевање дисциплина којима се баве.
 • способност решавања проблема у академском и индустријском окружењу уз употребу научних метода и поступака.
 • учествовање у тимском истраживачком раду.
 • повезивање основних знања из различитих области и њихова примена.
 • способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • вештине и спретност у употреби знања у подручју инжењерског менаџмента, знања и способности за развојно истраживачки рад и одговорно креирање стратешких пројекта.
 • oспособљеност за вођење пројеката изградње и развоја производно-пословних система.
 • овладавање и употреба савремених информационо-комуникационих технологија у овладавању знањем у својој струци.
 • способност студената да раде ефикасно, као појединци, и у тиму, у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током читавог живота
 • способност да одреде, формулишу, анализирају и решавају инжењерске проблеме
 • управљање временом самостално и ефиаксно
 • 4.3 Компетенције стечене савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент омогући ће студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.