Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи):

Циљ основног студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Индустријска електроенергетика, Електроенергетски системи  и Рачунарско инжењерство, јесте да се образују инжењери за пројектовање, експлоатацију и одржавање система (или њихових делова) умерене сложености из области електроенергетике и рачунарског инжењерства, са високим нивоом компетенција и академских вештина, у складу са актуелном светском праксом у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Други циљ програма, који је од подједнаке важности, јесте да свршени студенти поседују потребан обим основних знања из области индустријске електроенергетике у првом модулу, електроенергетских система у другом модулу односно рачунарског инжењерства у трећем модулу, као и електротехнике уопште, како би били професионално компетентни за праћење брзог технолошког развоја у свету у својој области, као и за наставак дипломских, специјалистичких и докторских студија. Због тога ће се садржаји појединих предмета стално допуњавати и прилагођавати, у складу са развојем науке и технологије. Један од специфичних циљева, који је у складу са општим и посебним циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, јесте развијање свести код студената за потребом перманентног образовања и напредовања у својим ужим научним областима. Циљ студијског програма, такође је и образовање стручњака способних за брзо уклапање у тимски рад, као и развој способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и резултата стручној и широј јавности.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају: 1) изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема, 2) способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака, 3) способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата, и 4) способност повезивања менаџерског и инжењерског расуђивања у циљу оптимизације резултата рада и пословања.

Студијски модул Индустријска електроенергетика оспособљава студенте за рад у областима употребе електричне енергије. Основни циљ је оспособљавање за вођење електро дела у производним технолошким процесима и разне друге примене електричне енергије (електромоторни погони, електричне инсталације, заштита, осветљење, електротермија, индустријска аутоматика и слично).

Студијски модул Електроенергетски системи оспособљава студенте за рад у областима производње, преноса, дистрибуције електричне енергије. Основни циљ је оспособљавање за планирање, пројектовање, изградњу и експлоатацију делова електроенергетских система, диспечерске послове у центрима управљања производним, преносним и дистрибутивним подсистемима, одржавање разноврсне опреме у хидро и термоелектранама, постројењима, трансформаторским станицама и сл., Посебна пажња је посвећена проучавању промена које су наметнуте увођењем у експлоатацију дистрибуираних извора електричне енергије и свега што из тога проистиче (нови принципи пројектовања, управљања и експлоатације ЕЕС-а, интензивна примена уређаја енергетске електронике и информационих технологија). Имајући у виду брз развој рачунарске технике и Интернет технологија, један од циљева је сагледавање њихове примене у електроенергетици, као основних корисничких алата. То је био и један од разлога обједињавања ова три модула у јединствен студијски програм.

Студијски модул Рачунарско инжењерство оспособљава студенте за пројектовање и имплементацију рачунара и рачунарски базираних система  (управљачких, мерних, комуникационих и др.). За успешно деловање у овој области потребно је да студенти стекну знања која ће им омогућити да могу да врше процене и доносе одлуке у погледу својстава развијаног и пројектованог система. Такође, студентима је омогућено да се обуче и стекну практична искуства у коришћењу савремених алата за пројектовање и документовање, како у области хардвера, тако и софтвера.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Опис исхода учења (највише 200 речи):

 

Студијски програм је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције које су специфициране од стране водећих европских инжењерских школа и асоцијација, које се баве образовањем инжењера електротехнике и рачунарског инжењерства.

4.1 Студент стиче опште способности за:

·      Разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема.

·      Практичну примену математичких, електротехничких и других научних дисциплина и инжењерских алата, укључујући њихову мултидисциплинарну повезаност.

·      Разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.

·      Оспособљеност за самостално коришћење стручне литературе и имплементацију нових техничких решења.

·      Мултидисциплинарни и тимски рад.

·      Способност презентовања техничких материјала у форми писаних чланака, студија и извештаја, или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правила језичког изражавања и стручне дискусије.

·      Способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.

4.2а Предметно-специфичне способности на модулу Индустријска електроенергетика су:

·      Разумевање и примена основних закона електротехнике, детаљно познавање и разумевање области употребе електричне енергије у индустрији.

·      Могућност решавања проблема пројектовања, уградње и испитивање електро опреме у индустрији.

·      Способност пројектовања и испитивања електричних инсталација (зградама и погонима).

·      Оспособљеност за пројектовање и одржавање електромоторних погона.

·      Способност анализирања и презентације добијених резултата моделовања, пројектовања, конструисања и испитивања електро опреме и система области индустријске електроенергетике.

4.2б Предметно-специфичне способности на модулу Електроенергетски системи су:

·      Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру електроенергетике.

·      Оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације електроенергетске опреме, као и за њено испитивање и извођење разних врста експеримената (укључујући анализу и презентацију резултата).

·      Способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

·      Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова (разводних постројења произвољног напонског нивоа, надземних и кабловских водова и дистрибуираних извора (малих електрана) произвољног типа)

·      Способност управљања радом хидро- или термо-електране за дату конфигурацију и степен оптерећења ЕЕС-а

·      Способност утврђивања услова под којим се мала електрана датог типа може прикључити на дистрибутивну мрежу одређеног напонског нивоа.

4.2в Предметно-специфичне способности на модулу Рачунарско инжењерство су:

·      Коришћење техника, вештина и савремених софтверских алата у инжењерској пракси.

·      Темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру рачунарског инжењерства.

·      Оспособљеност за пројектовање, реализацију и примену рачунара и рачунарски базираних уређаја.

·         Способност за развој, пројектовање конструисање и примену дигиталних компоненти, система и процеса на основу задатих техничких спецификација.

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Анализа ЕЕС-а 7 О
doc Архитектура рачунара 4 О
doc Аутоматизација и поузданост дистрибутивних система 8 И
doc Аутоматско управљање 5 О
doc Базе података 7 О
doc Биомедицински инжењеринг 7 И
doc Високонапонска расклопна опрема 7 И
doc Дигитална електроника 6 О
doc Дигитална обрада сигнала 7 О
doc Дигитални системи управљања 7 И
doc Дипломски рад 8 О
doc Дистрибутивне и индустријске мреже 7 О
doc Експлоатација ЕЕС-а 8 О
doc Електране и обновљиви извори енергије 8 И
doc Електрична вуча и возила 8 И
doc Електрична мерења 1 3 О
doc Електрична мерења 2 4 О
doc Електричне инсталације и осветљење 5 О
doc Електричне машине 1 4 О
doc Електричне машине 2 5 О
doc Електричне машине 3 6 О
doc Електричне машине 4 7 О
doc Електромагнетика 4 О
doc Електромоторни погони 7 О
doc Електротермија 8 И
doc Електротехнички материјали 4 О
doc Елементи и модели ЕЕС-а 6 О
doc Енглески језик 1 3 О
doc Енглески језик 2 5 О
doc Енергетска електроника 6 О
doc Заштита података 8 И
doc Интернет програмирање 8 И
doc Испитивање електричних машина 6 О
doc Линеарна електроника 5 О
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Математика 3 3 О
doc Машински елементи 6 И
doc Менаџмент информациони системи 8 И
doc Микроконтролерски системи 6 О
doc Објектно оријентисано програмирање 5 О
doc Оперативни системи 6 О
doc Организација рачунарских система 5 О
doc Основе електронике 3 О
doc Основе електротехнике 1 1 О
doc Основе електротехнике 2 2 О
doc Основе телекомуникација 5 О
doc Основи рачунарске технике 1 2 О
doc Основи рачунарске технике 2 3 О
doc Основи техничке писмености 1 О
doc Паралелни рачунарски системи 7 И
doc Перформансе и поузданост рачунара 8 И
doc Практикум из Архитектуре рачунара 4 И
doc Практикум из индустријске аутоматике 7 И
doc Практикум из Коришћења рачунара 1 1 И
doc Практикум из Коришћења рачунара 2 2 И
doc Практикум из Математике 1 1 И
doc Практикум из Математике 2 2 И
doc Практикум из Математике 3 3 И
doc Практикум из Основа електронике 3 И
doc Практикум из Основа електротехнике 2 2 О
doc Практикум из Програмских језика 4 И
doc Практикум из фреквентних претварача и серво контролера 7 И
doc Пројекат из анализе ЕЕС-а 8 И
doc Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежа 8 И
doc Пројекат из Разводних постројења 8 И
doc Пројектовање ВЛСИ система 7 И
doc Пројектовање дигиталних система 6 И
doc Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 7 И
doc Програмирање база података 8 О
doc Програмски језици 4 О
doc Разводна постројења 7 О
doc Рачунарске телекомуникације и мреже 6 О
doc Релејна заштита 8 О
doc Савремене софтверске архитектуре 8 И
doc Сигнали и системи 4 О
doc Софтверски алати 4 О
doc Софтверско инжењерство 7 О
doc Стручна пракса 8 О
doc Теорија електричних кола 3 О
doc Техника високог напона 6 О
doc Техничка механика 6 О
doc Увод у информационе системе 6 И
doc Увод у програмирање 1 О
doc Управљање енергетским претварачима 8 О
doc Управљачки рачунарски системи 8 О
doc Физика 1 1 О
doc Физика 2 2 О
doc Хидраулика и термотехника 6 И