Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи)

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина студената из области Инжењерског менаџмента, омогућавајући студентима стицање основних теоријских знања и практичних стручних знања, као и оспособљавање за трајно усвајање нових знања и технологија, и менаџерских вештина. Осим тога, студирањем се развијају способности креативног размишљања, самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.

Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су:

·    оспособити студенте за разумевање политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету;

·    образовати студенте за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем;

·    развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних активности;

·    оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања

·    оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника.

·    оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене.

 

 

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)

Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема. Оспособљен је за сарадњу са локалним и међународним друштвеним, јавним и стручним окружењем, уз поседовање вештина за приступ стручним и научноистраживачким информацијама у сопственом подручју рада,

Јединствене, предметно-специфичне компетенције дипломираних студената инжењерског менаџмента базиране су на комбинацији и адекватном познавању релевантних технолошких и других радних процеса, рачунарске технике и информатичке технологије, организације и менаџмента итд. примењених на индустрију. Инжењери менаџмента у највећој мери стичу знања и вештине за економично коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја. У њиховом образовању се посебна пажња поклања развоју способности за тимски рад и развој професионалне и пословне етике. Имајући у виду конципирано образовање индустријски менаџер треба да је обучен за структурно размишњање које води делотворном раду и развоју индустријских пословних система.

Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за рад на развојним и руководећим пословима и брзо преузимање одговорних послова, који му омогућавају касније укључивање у рад на најодговорнијим радним местима у индустријским предузећима.

 

Опис исхода учења (највише 200 речи)

Програм оспособљава студенте за ефикасно и успешно организовање, вођење и контролу пословања предузећа у окружењу, односно подручја за које буду одговорни. Сходно улози и задацима индустријског – инжењерског менаџера који је производно оријентисан свршени студент треба да:

·      овлада знањима из менаџмента;

·      овлада знањима о организовању производње и пословања;

·      овлада знањима из менаџмент  информационих  система и електронског пословања,

·      познаје елементе за мотивацију сарадника,

·      поседује способност за тимски рад, кооперативност

·      овлада вештинама за ефикасну међусобну комуникацију,

·      поседује способност повезивања основних теоријских знања из различитих области са њиховом практичном применом.

·      поседује компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања

·      овлада знањима релевантним знањима за имплементацију производних и информационо комуникационих технологија ,

·      поседује компетенције одговорно вредновање стратешких развојних могућности пословних система

·      оспособљен за вођење пројеката изградње и развоја пословних система

·      познаје релевантне елементе одрживог развоја итд.

 

Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc CAD/CAM технологије 7 И
doc Архитектура рачунара 2 И
doc Базе података 5 И
doc Вероватноћа и статистика 3 О
doc Дипломски рад 8 О
doc Екологија 3 И
doc Електронско пословање 5 И
doc Енглески језик 1 3 О
doc Енглески језик 2 6 И
doc Ефективност техничких система 8 И
doc Заштита на раду 5 И
doc Индустријски дизајн 4 О
doc Индустријски менаџмент 3 О
doc Информационe технологије 1 О
doc Квантитативне методе 7 И
doc Комуникологија 1 И
doc Лидерство и тимски рад 7 О
doc Логистички системи 6 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Материјали 2 О
doc Машински елементи 4 И
doc Менаџмент људским ресурсима 4 О
doc Менаџмент информациони системи 6 О
doc Менаџмент квалитетом 8 О
doc Менаџмент пројектима 8 О
doc Менаџмент развојем предузећа 7 О
doc Моделирање пословних процеса 4 О
doc Обновљиви извори енергије 5 И
doc Одржавање техничких система 4 И
doc Операциона истраживања 5 О
doc Организација производње 6 О
doc Организација рада 3 О
doc Организација рачунарских система 5 О
doc Организационо понашање 3 И
doc Пословна етика 8 И
doc Предузетничке иновације 2 И
doc Привредно право 8 О
doc Примењена енергетска електротехника 4 И
doc Производне технологије 5 О
doc Развој архитектуре 7 И
doc Развој информационих система 7 И
doc Рачунарске апликације 2 О
doc Стратегијски менаџмент 6 О
doc Стручна пракса 1 6 О
doc Стручна пракса 2 7 О
doc Теорија одлучивања 7 О
doc Теорија организације 8 И
doc Термотехника 3 И
doc Техничко цртање 1 И
doc Технолошки процеси 2 О
doc Увод у информационе системе 4 О
doc Увод у менаџмент 1 О
doc Увод у техничке системе 1 О
doc Управљање инвестицијама 7 И
doc Управљање отпадом 6 И
doc Управљање процесима рада 8 О
doc Урбанизам и грађевинарство 6 О