Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

Опис (највише 500 речи):

Циљ студијског програма је постизање компетенција, стицање основних теоријских знања и практичних стручних и академских знања и вештина студената из области предузетничког менаџмента, организационог понашања, финансија, маркетинга, производног и пројектног менаџмента, информационих система, економије и других релевантних области инжењерског менаџмента, пружајући им шансу да развију релевантне аналитичке, практичне вештине и оспособљавање за целоживотно усвајање нових знања, технологија, и менаџерских вештина. Интеграција теорије и праксе је основна за овај акдемски студијски програм.

Програм има за циљ да  пружи студентима  широко познавање менаџмент теорије и праксе преко бројних различитих група предмета, комбинованих са специјалистичким знањем предузетништва. Програм поставља преудзетништво у широк менаџерски и организациони контекст. Централни циљ јесте предузетничко понашање и његов однос према иновацијама и новим технологијама, препознавању шанси и развоју, и стварању нових предузећа. Циљ јесте да се студенти оспособљавају да адекватно приступе ризицима и организацији везаним за квалитетније креирање нових предузећа и иновативног предузетништва.

Циљ студија јесте и усмеравање студената кроз овај програм у правцу њихове будуће менаџерске улоге у широком спектру организација приватног и јавног сектора, посебно оних са инoвативним склоностима. 

Пошто је предузетништво пре свега начин размишљања и понашања, које покрива индивидуалну мотивацију и способност, самостално или заједно са организацијом, предузећем, да се уочи-идентификује могућност или шанса,  и да се она реализује тако да призведе нову додату вредност или економски успех, то су циљеви студијског програма Предузетничког менаџмента:

§  Оспособити студенте за разумевање друштвеног окружења, економије, глобалних процеса  и интеграција у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету, посебно мала и средња преудзећа,

§  Образовати студенте за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем, корпоративном одговорношћу и етиком,

§  Оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене, савремених модела интернационализације предузећа и њихово укључивање у процес регионалних иновација и  стратегија, чиме би се створила и  већа додата вредност, извоз, доходак, као и опстанак,

§  Развити способност студената за асистирање, сарадњу, тимски рад у обављању најодговорнијих пословних активности и претварање пословне идеја у успех уз креативност или иновацију и менаџерске вештине управљања бизнисом током свих фаза животног циклуса,

§  Оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника,

§  Оспособити студенте за примену стечених предузетничких знања и вештина креативног мишљења и предузимања раизика у пракси и стално иновирање тих знања.

 

Циљ програма јесте пружање знања, разумевање, и стицање вештина релевaнтних предметима који се студирају, заједно са оспособљавањем за критично и  развојно мишљење. Циљ јесте да се  кроз вежбе, савремене методе учења и стручну праксу стимулише самостално учење студeнта, његове вештине за решавање проблема, комуникативност и тимски рад.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Студенти студијског програма Предузетнички менаџмент стичу компетенције у областима: теоријских, методлошких и академских знања; специфичних и посебних знања, примењених знања и вештина и способности есенцијалних за личне предузетничке перформансе:

 • Компетенције личне ефективности су важне за највећи број животних улога студената и налазе се у бази модела компетенција, назване „меке компетенције“: понашање, изражавање заинтересованости за активности и мотиве и других, препознавање и процена карактера односа са другим људима, отворене комуникације са другима, у тиму, развој ефективних односа, отворености према различитим ставовима, предузимања активности учења о клими, оријентацији, потребама, постављање изазовних циљева и визије, изградња независности у раду, развој личних начина обављања задатака.
 • Академске компетенције укључују когнитивне функције и стилове мишљења применљиве у свим областима привреде и струке, а примарно се стичу у оквиру програма основних академских студија Предузетнички менаџмент, по којима ће студент стећи следеће способности: академска писменост, примена наученог из писаног материјала са претходним знањем и следом инструкција за завршавање задатака, коришћење одговорајућих страних језика, софтверских језика, квантитативних и статистичких метода за решавање проблема: квантификација, компјутеризација, приказ практичних проблема квантитативним изразима, коришћење техника и формула, графикона, калкулација, пропорција, стопа, финансијска писменост: примена принципа финансијског менаџмента, стратегија, објашњење и разумевање функција и услуга финансијских институција, наука и технологија, праћење актуелности у струци, критичко и аналитичко мишљење у решавању проблема.
 • Компетенције радног задатка и радног места, представљају мотиве, интерперсоналне и самоуправне стилове, уопште применљиве на велики број струка и индустрија, креативно мишљење, генерисање иновативних и креативних решења, планирање и организација, решавање проблема, одлучивање, примена вештина критичког мишљења у решавању проблема генерисањем, евалуацијом и имплементацијом решења, основе пословања и бизниса, компјутерске софтверске апликације, интернет апликације.
 • Предузетничке техничке компетенције, индустријске компетенције, специјализоване према одређеној индустрији и привредном сектору. Специфичне, фокусне предузетничке компетенције за одређену врсту предузећа, област индустрије, интересну групу.
 • Принципи предузетништва, знања о процесима и карактеристикама важним за предузетничке активности: предузетнички процес, изградња тимова, управљање развојем, предуетничке иновације, истраживање и развој, предзетничка оријентација према шансама, трансфер технологије и знања, планирање, анализа предузећа, старт ап активности, фазе планирања, стратешки план, маркетинг анализе и стратегија, финансијски менаџмент, рачуноводство, опорезивање, кредитирање, управљање готовином, пословне операције, управљање људским ресурсима, процена ризика, предузетничке фокус области: омладинско предузетништво, породично, корпоративно, интернет, микро предузетништво, развој малог бизниса, социјално, глобално и друго.
 • Прилог: Усаглашено са моделом стандардизованих компетенција програма предузетничког менаџмента, који је прихваћен на већини Факултета у ЕУ и САД (http://online.onetcenter.org/).

  Опис исхода учења (највише 200 речи):

  Исходи учења на студијском програму Предузетнички менаџмент су стицање основних теоријских знања и практичних стручних знања, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, и предузетничких менаџерских вештина, креативног размишљања, самосталног и тимског рада, као и способности предузимања ризика и доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања. Практична примена стечених знања и вештина омогућава свршеним студентима ефикасно и успешно оснивање, организовање, вођење и контролу пословања предузећа, институција, организација и самосталне делатности у окружењу, односно наставак студија.

  Назив предмета Сем. Обав./Изб.
  doc Бенчмаркинг 8 О
  doc Вероватноћа и статистика 3 И
  doc Глобализација и конкурентност 7 О
  doc Дипломски рад 8 О
  doc Екологија 1 И
  doc Економија предузетништва 5 О
  doc Електронско пословање 5 И
  doc Енглески језик 1 3 О
  doc Енглески језик 2 4 О
  doc Енглески језик 3 пословни 5 О
  doc Етика и бизнис 8 И
  doc Индустријски дизајн 2 О
  doc Инжењерска економија 8 И
  doc Интернет маркетинг 8 И
  doc Информационe технологије 1 О
  doc Комуникологија 1 И
  doc Корпоративна друштвена одговорност 7 И
  doc Ланци снабдевања 5 И
  doc Лидерство и мотивација 7 И
  doc Логистички системи 6 И
  doc Менаџмент људским ресурсима 4 О
  doc Менаџмент знања 3 О
  doc Менаџмент информациони системи 6 О
  doc Менаџмент квалитетом 6 О
  doc Менаџмент пројектима 8 О
  doc Менаџмент промена 6 О
  doc Менаџмент развојем предузећа 7 О
  doc Менаџмент трендови 7 О
  doc Обновљиви извори енергије 5 И
  doc Организационо понашање 5 О
  doc Основе економије 1 О
  doc Основе маркетинга 2 О
  doc Основе предузетништва 2 О
  doc Основе рачуноводства 3 О
  doc Покретање пословног подухвата 3 О
  doc Пословна политика 4 И
  doc Предузетничке иновације 2 И
  doc Предузетништво и запошљавање 6 И
  doc Привредно право 8 О
  doc Примењена математика 1 О
  doc Примењено књиговодство 4 О
  doc Производне технологије 3 И
  doc Психологија 3 И
  doc Развој информационих система 7 И
  doc Рачунарске апликације 2 О
  doc Систем квалитета животне средине 4 И
  doc Стандардизација и сертификација 2 И
  doc Стратегијски менаџмент 6 О
  doc Стручна пракса 6 О
  doc Теорија одлучивања 7 О
  doc Увод у информационе системе 4 О
  doc Увод у менаџмент 1 О
  doc Управљачко рачуноводство 5 О
  doc Финансијски менаџмент 8 О