Факултет техничких наука у Чачку - Упис


Упис - Основне академске студије
Услови за упис у прву годину основних академских студија су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА И ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Бесплатна припремна настава се организује за све предмете предвиђене за полагање пријемног испита. Припремна настава се организује суботом у периоду од почетка марта до краја маја, а реализују је професори и асистенти ФТН. Пријављивање за припремну наставу је могуће у оквиру е-обрасца на http://ftn.kg.ac.rs/pripremna
На крају припремне наставе, кандидате очекује и симулација пријемног испита у виду пробног пријемног испита. Циљ пробног пријемног испита је да се кандидати упознају са процедуром полагања пријемног испита и формом тестова знања, односно задатака, који их очекују на званичном пријемном испиту.


Припрема пријемног испита

Информатика

 
Смернице за пријемни из Информатике

Материјали са припремне наставе

 • Пријемни испити из претходних година:

  - 2018: Тест - 2019: Тест
 •  

   

  Mатематика

  Литература за припрему пријемног испита из математике:

 • Збирка задатака за пријемни испит из Математике

 • Примери пријемних испита из Математике
 • Електротехника

 • Збирка задатака из електротехнике

 • Примери пријемних испита: 2013, 2012, 2011, 2010
 • За полагање пријемног испита из Основа електротехнике потребно је спремити следеће области:

 • Електростатика
 • Једносмерне Струје
 • Електромагнетизам
 • Наизменичне Струје
 • Збирке задатака за припремање које такође долазе у обзир су и:
  - Збирка задатака из основа електротехнике за 1. разред електротехничке школе, аутор: Драгутин Митић и
  - Збирка задатака из основа електротехнике II за све профиле, Аутор(и) : мр Момир Милошевић мр Бобан Милошевић

   

   

  Предмети који се полажу на пријемном испиту
  по студијским програмима

  Get Adobe Flash player
  Пријемни испит се полаже из једног од понуђених предмета:
   Четворогодишње основне академске студије:
  • Електротехничко и рачунарско инжењерство
      - Математика или Физика или Основи електротехнике

  • Мехатроника
      -Математика или Физика или Основи електротехнике

  • Информационе технологијe
      -Математика или Информатика

  • Инжењерски менаџмент
      -Математика или Организација или Информатика

  • Предузетнички менаџмент
      -Математика или Организација или Информатика

  • Интегрисане (основне и мастер) академске студије:
  • Интегрисане студије Технике и информатике
      -Математика или Информатика

  Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош и потврду о пријему докумената.

  Статистика уписа претходних година - број бодова потребан за упис на буџет
  ERI- Електротехничко и рачунарско инжењерство
  IT- Информационе технологијe
  ТI - Интегрисане студије Технике и информатике
  IM - Инжењерски менаџмент
  MEH - Мехатроника
  PM - Предузетнички менаџмент

  У школској 2019/2020. години будући студенти могу да изаберу неки од шест студијских програма:

  Основне академске студије:
  У трајању од четири године (240 ЕСПБ):

 • Електротехничко и рачунарско инжењерство:
  Зашто студирати електротехничко и рачунарско инжењерствао?
      
 • Инжењерски менаџмент:
    
 • Информационе технологије:
    
 • Мехатроника:
    
 • Предузетнички менаџмент:
    
 • Интегрисане академске студије:
  У трајању од пет година (300 ЕСПБ)
  и обухватају основне и дипломске - мастер студије:

 • Интегрисане студије Технике и информатике
    
  -Звање које се стиче по окончању интегрисаних студија је Мастер професор технике и информатике.
 • poster

   

  Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, календару важних догађаја (пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис), објављују се на интернет презентацији Факултета.
  Информације о Упису у текућој, као и наредној школској години, можете добити путем званичних група на Facebook друштвеној мрежи:

  За додатне информације о посебним студијским програмима, специфичностима и начину студирања, можете се обратити руководиоцима студијских програма:
  • ОАС Електротехничко и рачунарско инжењерство: проф. др Мирослав Бјекић, кабинет 231, тел. 032 302 713, e-mail:miroslav.bjekic@ftn.kg.as.rs
  • ОАС Мехатроника: проф. др Иван Милићевић, кабинет 225, тел. 032 201 722, e-mail: ivan.milicevic@ftn.kg.ac.rs
  • ОАС Инжењерски менаџмент: проф. др Јасмина Весић-Васовић, кабинет 125, тел. 032 302 729, e-mail: jasmina.vesic@ftn.kg.ac.rs
  • ОАС Информационе технологије: проф. др Владе Урошевић, кабинет 129, тел. 032 302 788, e-mail: vlade.urosevic@ftn.kg.ac.rs
  • ОАС Предузетнички менаџмент: проф. др Цариша Бешић, кабинет 122, тел. 032 302 728, e-mail: carisa.besic@ftn.kg.ac.rs
  • ИАС Техника и информатика: проф. др Драгана Бјекић, кабинет 231, тел. 032 302 713, e-mail: dragana.bjekic@ftn.kg.ac.rs
  Опште информације о упису на ФТН можете добити у Студентској служби (канцеларије 25 и 27):
  • Биљана Зарић, шеф Студентске службе, 032 302 759, e-mail: studentska@ftn.kg.ac.rs
  • Мирјана Ковачевић, 032 302 718
  • Марина Сретеновић, 032 302 718
  За разговор о дилемама у вези са избором студија и за психолошку подршку у професионалном одлучивању можете се обратити психолозима:
  1. Избор кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
  2. Општи успех у средњој школи бројчано се исказује као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи највише 40, а најмање 16 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.
  3. Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућег предмета већ му се признаје максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног испита.
  4. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту, оцењује се од 0 до 60 бодова.
  5. Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних односно интегрисаних студија.
  6. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова.
  7. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.
  8. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Факултета у року од 24 сата од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.
  9. Након одлучивања по приспелим приговорима, Факултет утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата, са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
  10. Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној  ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.
  11. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета.

  facebook